Thi công phần hoàn thiện: công tác tô trát  Sau khi xây tường, việc đầu tiên cần hoàn thiện là tô trát làm phẳng mặt...